KONTAKTY

LEDGROW s.r.o.
Kráľová nad Váhom
tel: +421 917 116 750
info@ledgrow.sk

» Fotosyntéza

leaf2

Fotosyntéza

Fotosyntéza (z gréc. fós = svetlo, synthesis = viazanie) je biochemický proces zachytávania energie slnečného žiarenia a jej využitie na fixáciu oxidu uhličitého v zelených rastlinách a niektorých prokaryotoch za vzniku sacharidov. Je druh asimilácie oxidu uhličitého.

Fotosyntéza sa pokladá z hľadiska existencie súčasného života za najdôležitejší proces na Zemi. Pri fotosyntéze sa v bunkách rastlín, rias a niektorých prokaryotov mení prijatá energia svetelného žiarenia na energiu chemickej väzby a vznikajú organické látky z anorganických.

V rastlinách prebiehajú procesy fotosyntézy v dvoch fázach:

 • Svetelná fáza – prebiehajú v nej primárne fotosyntetické procesy spojené s príjmom (absorpciou) a premenou svetelnej energie na energiu chemickej väzby.
 • Tmavá fáza – prebiehajú v nej sekundárne fotosyntetické procesy spojené s fixáciou uhlíka a premenou anorganického uhlíka (CO2) na organický (sacharidy).

 

Svetelná fáza

Nazýva sa tiež fotochemická fáza, pretože počas nej dochádza k fotochemickým dejom.

Podmienkou jej priebehu je:

 • prítomnosť asimilačných farbív (chlorofyl)
 • prítomnosť svetelného žiarenia (? = 400 – 700 nm)
 • prítomnosť fotosyntetických enzýmov

V priebehu svetelnej fázy sa zachytáva energia svetelného žiarenia a premieňa sa na energiu chemickej väzby v podobe feredoxínu, adenozíntrifosfátu (ATP) a redukovaného nikotínamidadeníndinukleotidfosfátu (NADPH). Všetky tri látky sa potom môžu využívať ako zdroj energie pre tmavú fázu fotosyntézy (tvorbu cukrov), alebo aj v iných chemických procesoch, akými sú asimilácia dusíka a síry.

stroma chloroplastu

Schéma svetelnej fázy fotosyntézy, ktorá prebieha na membránach tylakoidov vo vnútri chloroplastov.

Tmavá fáza

Komplex enzymatických reakcií, ktoré nevyžadujú prítomnosť svetla a pri ktorých energia ATP je využitá na fixáciu CO2 a jeho premenu na sacharidy. Je to cyklický proces prebiehajúci v stróme chloroplastov.

 

Činitele ovplyvňujúce intenzitu fotosyntézy

 • Svetlo

Svetlo je primárnym zdrojom energie pre fotosyntézu. Dôležitá je jeho kvalita (farba), intenzita a čas pôsobenia. Orgánom fotosyntézy u rastlín je list, absorbuje až 2 – 3 % svetla, zvyšok prepúšťa alebo odráža, len niektoré zelené riasy absorbujú až 20 % slnečného žiarenia ako napr. chlorela.

Maximum absorpcie svetla pripadá na vlnové dĺžky okolo 640 – 700 nm, čo je červené svetlo. Listy dobre absorbujú ešte modré svetlo vlnových dĺžok 430 – 460 nm, čo zodpovedá absorpcii chlorofylu, ako hlavného fotosyntetického farbiva. Ostatné vlnové dĺžky možu rastliny absorbovať vďaka rôznym prídavným farbivám. Ich zastúpenie v listoch je však menšie a aj efektivita využitia takto absorbovaného svetla vo fotosyntéze je nižšia.

Chlorofyl
 • je zelené farbivo (pigment) obsiahnuté v rastlinách, siniciach a niektorých riasach uložené v chloroplastoch (listová zeleň) viazané na molekulu bielkoviny.
 • má dôležitú úlohu pri premene svetelnej energie na energiu chemickú pri fotochemickom procese v rastlinách (fotosyntéza).
 • patrí k fotosyntetickým pigmentom spolu s fykobilinami a karotenoidmi, ktoré však majú inú farbu a absorbujú energiu z odlišnej časti viditeľného svetelného spektra. Chlorofyl je zelený, pretože absorbuje modrú (vlnová dĺžka = 430 – 460 nm) a červenú časť (640 – 700 nm) svetelného spektra a ostatné odráža. Tým sa nám javí ako zelený a udáva tak základnú farbu všetkým fotosyntetizujúcim rastlinám.
graf absorbcia fotosynteza
 
 • Oxid uhličitý

Koncentrácia oxidu uhličitého (CO2) v ovzduší je 0,03 %. Táto zložka atmosféry je základom výživy celého organického sveta. Jeho množstvo sa v ovzduší zvyšuje produkciou baktérií, rozkladom organických látok, dýchaním a spaľovaním fosílnych palív. Vyššia koncentrácia CO2 znamená aj väčšiu efektivitu fotosyntézy, ale zrýchlenie fotosyntézy je často len dočasné a to kvôli iným faktorom, ktoré na ňu vplývajú (napr. dostupnosť minerálnych látok, hlavne dusíka).

 • Voda

Voda (H2O) je dôležitá pre život samotného fotosyntetizujúceho organizmu, ale aj ako dôležitý donor elektrónov v priebehu fotosyntetickej reakcie. Z vody pochádza aj kyslík, ktorý sa pri fotosyntéze uvoľňuje. Ak je nedostatok vody, neprebieha fotolýza vody, rastlina zatvára prieduchy a tak obmedzí prísun CO2. Neprebiehajú deje fotosyntézy, zníži sa množstvo ATP rastlina vädne a neskôr môže uhynúť.

 • Teplota

Fotosyntéza sa uskutočňuje v rozmedzí teplôt, ktoré znášajú bielkoviny a pri ktorých nemrzne voda (0 °C až 40 °C). Pri vyšších alebo nižších teplotách fotosyntéza neprebieha.

Efektivita fotosyntézy je podmienená aj typom rastliny, vo všeobecnosti pre ihličnany je ideálna teplota v rozmedzí 15;°C až 25;°C, zatiaľ čo pre listnaté stromy mierneho pásma je ideálne teplota v rozmedzí 20;°C až 30;°C.

zdroj:Wikipedia

KONTAKTY

LEDGROW s.r.o.

Adresa: Kráľová nad Váhom

Email: info@ledgrow.sk

Telefón: +421 917 116 750

ZjYwZGE5Y